b_350_250_16777215_00_images_stories_biblioteka_20081120_icim.jpgOd października 2007 roku w Bibliotece Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowogardzie działa Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. ICIM to projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych”. Biblioteka otrzymała 4 komputery, 1 urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka i kopiarka) oraz oprogramowanie multimedialne: Atlas Świata, Encyklopedię PWN, Słowniki PWN. Z pracowni ICIM można korzystać w godzinach otwarcia biblioteki. Szczegóły udostępniania określa regulamin.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ICIM

 1. Z komputerów w bibliotece szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy Szkoły.
 2. Komputery w bibliotece służą do samodzielnego wyszukiwania informacji w celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych. Nie można ich wykorzystywać do prowadzenia prywatnej korespondencji, gier i zabaw.
 3. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody nauczyciela – bibliotekarza. 
 4. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do Zeszytu korzystających z komputera. Wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 5. Jednorazowo można korzystać z komputera do 30 minut. Istnieje możliwość przedłużenia czasu korzystania.
 6. Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się najwyżej dwie osoby.
 7. Uczniowie mają prawo do korzystania z komputerów przed i po swoich godzinach lekcyjnych jak również w czasie okienek.
 8. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 9. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela-bibliotekarza (np. włączać i rozłączać kabli zasilających, wyłączać komputera).
 10. Korzystający z komputerów mają obowiązek szanowania udostępnianego im sprzętu wraz z oprogramowaniem i ponoszą odpowiedzialność finansową za wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
 11. Zabrania się wkładania własnych dyskietek i CD do stacji dysków bez zgody nauczyciela – bibliotekarza.
 12. Wyszukane informacje mogą być zapisane na CD lub wydrukowane. W przypadku drukowania użytkownik ponosi koszt wydruku, drukowania dokonuje nauczyciel - bibliotekarz. Koszt wydrukowania 1 strony wynosi 0,20 gr.
 13. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać natychmiast nauczycielowi – bibliotekarzowi.
 14. Przy korzystaniu z komputerów obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków, nie wolno zostawiać śmieci.
 15. W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu nauczyciel - bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.
 16. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.